Extranetpalvelut

Käyttöehdot

Sopimuksen kohde

Adato Energia Oy:n yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa kehittämät Extranetpalvelut. Extranetpalveluilla tarkoitetaan Kaukolämpöextraa, Sähköverkkoextraa sekä Energiapakettia. Jatkossa näihin viitataan termillä Extranetpalvelu, vaikka kyseessä olisi useampi edellä mainituista palveluista.

Käyttöoikeus

Asiakkaalla on käyttöoikeus sopimuksen kohteena olevaan Extranetpalveluun ja sen sisältämään aineistoon.

Käyttöoikeus koskee Asiakkaan sisäistä omaa käyttöä.

Liittymismaksu ja vuosimaksu

Maksut on porrastettu erillisten hinnastojen mukaisesti.

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus jatkuu kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ko. vuoden lokakuun loppuun mennessä. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.

Muut ehdot

Extranetpalveluun sovelletaan Suomessa voimassa olevia tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sekä kansainvälisiä sopimusmääräyksiä.

Asiakas ei saa luovuttaa eikä myydä Extranetpalvelua, sen osia eikä sitä koskevia tietoja kolmannen osapuolen haltuun tai käyttöön. Mikäli Asiakas luvattomasti luovuttaa Extranetpalvelun tai siihen liittyvää aineistoa kolmannelle osapuolelle, on Asiakas velvollinen sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on määrätty, korvaamaan luovutuksesta Adatolle aiheutuneen vahingon täysimääräisenä. Aineiston kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain sallimassa laajuudessa.

Asiakkaalla on itsellään vastuu kaikesta Extranetpalvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suoranaisista ja välillisistä vahingoista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Adaton vastuu on enintään Suomen lainsäädännön mukainen.

Adato ei takaa sitä, että Extranetpalvelua voidaan käyttää virheettömästi tai keskeytyksettä. Adato pidättää itselleen oikeuden tehdä palveluun muutoksia tai rajoittaa siihen pääsyä milloin tahansa. Adato ei anna mitään takuuta palvelun saatavuudesta, luotettavuudesta, virheettömyydestä tai sisällöstä.

Mahdolliset sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensi sijassa neuvottelemalla, toissijaisesti välimiesmenettelyssä.